strona główna  |   o liceum  |   nauka  |   praca  |   faq  |   kontakt

Promocja - Czesne 0 zł

Fajnie mieć w swojej szkole dobrych znajomych. Może ktoś z Twojego otoczenia też chciałby ukończyć szkołę średnią więcej »

Nauka

Liceum 2 letnie
     Informacje
     Zapisy
     Opłaty
Liceum 3 letnie
     Informacje
     Zapisy
     Opłaty
Matura w 1 rok
     Informacje
     Opłaty
     Zapisy
     Wymagane dokumenty
Kursy do matury
     Informacje
     Opłaty
     Zapisy

 

Informacje

Strona główna » Nauka » Kursy do matury » Informacje


Informacje ogólne

 

Kursy przygotowawcze do matury są alternatywą dla korepetycji i szybką powtórka przed zbliżającą się MATURĄ.

Kurs kierowany jest zarówno do osób, które posiadają wykształcenie średnie bez matury, jak i do uczniów klas maturalnych.

 

Kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli szkół trójmiejskich (między innymi egzaminatorów matury, posiadających doświadczenie w ocenianiu prac maturalnych znających doskonale zagadnienia maturalne).

 
Kurs polecamy uczniom ( lub absolwentom), którzy chcą utrwalić i powtórzyć materiał z poziomu podstawowego z przedmiotów: matematyka, język polski i język angielski.

 
Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu i konsultacji. Głównym celem będzie szybka powtórka zagadnień maturalnych.

 

Kursy organizowane są na poziomie podstawowym z przedmiotów 
JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA

 

Kurs przygotowawczy do matury pomoże:

  • powtórzyć i utrwalić materiał
  • przećwiczyć i rozwinąć umiejętności wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy.

 

Dodatkowo każdy otrzyma podstawowe materiały niezbędne do efektywnego uczestnictwa w zajęciach.

 

 

Terminy

 

Mając na względzie wygodę i większą dyspozycyjność kursantów proponujemy tylko i wyłącznie zajęcia weekendowe (sobota-niedziela)

Zajęcia będą się odbywać blokami lekcyjnymi (2x45 minut) oddzielonymi przerwami (ok 10 min).

 

Rozpoczęcie kursu z matematyki: 24 luty 2018

 

  terminy i godziny spotkań  
         
24-lut 4 jednostki lekcyjne w godzinach: 13.00-16.00
25-lut 4 jednostki lekcyjne w godzinach: 13.00-16.00
11-mar 4 jednostki lekcyjne w godzinach: 13.00-16.00
24-mar 4 jednostki lekcyjne w godzinach: 13.00-16.00
07-kwi 4 jednostki lekcyjne w godzinach: 13.00-16.00
08-kwi 4 jednostki lekcyjne w godzinach: 13.00-16.00
21-kwi 4 jednostki lekcyjne w godzinach: 13.00-16.00
22-kwi 4 jednostki lekcyjne w godzinach: 13.00-16.00

 

 

Ogólny program kursu do matury z MATEMATYKI:

 

Na zajęciach omawiane będą podstawowe pojęcia z poszczególnych działów matematyki, skupiając się głównie na serii krótkich zadań zamkniętych, gdzie rozwiązanie jednego zajmuje często około 5 minut, oraz na tych zadaniach otwartych, które najczęściej się pojawiają na maturze, jak na przykład równania kwadratowe.

By zapoznać się z tablicami maturalnymi, które każdy zdający ma do dyspozycji podczas egzaminu maturalnego, na pierwszych i jednych z ostatnich zajęć (jako podsumowanie) będą wykonywane zadania, do rozwiązania których wystarczy tylko umiejętność wykorzystania wiadomości, czy odczytania wzorów, zawartych w tych tablicach

 

L.p.

Zakres tematyczny zajęć:

1.

Rozwiązywanie zadań pod tablice maturalne

2.

Rozwiązywanie zadań pod tablice maturalne

3.

Działania na liczbach rzeczywistych: potęgi, pierwiastki

4.

Działania na liczbach rzeczywistych: sumy algebraiczne

5.

Podstawowe własności funkcji: dziedzina, miejsca zerowe

6.

Podstawowe własności funkcji: zbiór wartości, monotoniczność, wartość maksymalna, minimalna

7.

Funkcja liniowa: wykres, miejsca zerowe, punkty przecięcia z osiami

8.

Funkcja liniowa: równoległość, prostopadłość pary prostych, układy równań

9.

Funkcja kwadratowa: postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa

10.

Rozwiązywanie równań kwadratowych

11.

Rozwiązywanie nierówności kwadratowych

12.

Równania wielomianowe

13.

Funkcja wymierna: przesuwanie wykresu funkcji, własności

14.

Funkcja wymierna: równania wymierne

15.

Funkcja wykładnicza: przesuwanie wykresu funkcji, własności

16.

Logarytmy

17.

Ciągi liczbowe: ciąg arytmetyczny

18.

Ciągi liczbowe: ciąg geometryczny

19.

Trygonometria: zastosowanie definicji funkcji trygonometrycznych

20.

Trygonometria: zależności między funkcjami trygonometrycznymi

21.

Geometria analityczna: długość i środek odcinka, odległość punktu od prostej

22.

Geometria analityczna: zadania otwarte

23.

Planimetria: twierdzenie Pitagorasa, kąty w okręgu

24.

Stereometria: podstawowe bryły, objętość i pola całkowite

25.

Stereometria: zadania otwarte

26.

Rachunek prawdopodobieństwa: prawdopodobieństwo klasyczne, własności prawdopodobieństwa

27.

Statystyka: średnia arytmetyczna, ważona, mediana, dominanta, odchylenie standardowe

28.

Rozwiązywanie zadań pod tablice maturalne

29.

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych

30.

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych

31.

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych

32.

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych

 Liczba jednostek lekcyjnych kursu z matematyki: 32 h.

Jednostka lekcyjna wynosi 45 minut.

 

 

Ogólny program kursu do matury z JĘZYKA POLSKIEGO:

 

Rozpoczęcie kursu z języka polskiego: luty 2018

 

Celem zajęć przygotowujących do matury z języka polskiego jest ugruntowanie i systematyzacja wiedzy o literaturze oraz języku. Ponadto przygotowanie planu wypowiedzi ustnej, nauka swobodnego wypowiadania się, podejmowanie rozmowy i polemiki, tworzenie planu wypowiedzi pisemnej, redagowanie rozprawki, budowanie argumentacji, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, interpretacja i analiza różnych tekstów kultury.

 

L.p.

Zakres tematyczny zajęć:

1.

Praca z tekstem literackim – analiza i interpretacja wybranych utworów lirycznych, epickich i dramatycznych różnych epok (3 godziny)

2.

Praca z tekstem nieliterackim – ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia językowe (2 godziny)

3.

 Analiza i interpretacja różnych tekstów kultury – filmu, obrazu, plakatu (4 godziny)

4.

Kompozycja wypowiedzi (|1 godzina)

5.

Budowanie argumentacji w oparciu o zarysowany problem – interpretacja wybranych tekstów źródłowych (2 godziny)

6.

Tworzenie planu wypowiedzi ustnej – wstęp, rozwinięcie, zakończenie (1 godzina)

7.

Tworzenie wypowiedzi monologowej w oparciu o plan pracy (1 godzina)

8.

Przygotowanie do części ustnej egzaminu - rozmowa z komisją – analiza przykładowych zestawów maturalnych (2 godziny)

9.

Tworzenie planu wypowiedzi pisemnej (1 godzina)

10.

Redagowanie rozprawki i innych dłuższych form wypowiedzi w oparciu o plan pracy (3 godziny)

11.

Przygotowanie do części pisemnej egzaminu – analiza przykładowych zestawów maturalnych (3 godziny)

12.

Najważniejsze motywy, toposy, symbole w kulturze (1 godzina)

 Liczba jednostek lekcyjnych kursu z języka polskiego: 24 h.

Jednostka lekcyjna wynosi 45 minut.

 

 

 

Rozpoczęcie kursu z języka angielskiego: luty 2018

 

Ogólny program kursu do matury z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

 

Celem zajęć przygotowujących do matury z języka angielskiego jest ogólna powtórka podstawowej tematyki maturalnej z zakresu języka obcego.

 

Zakres tematyczny zajęć:

Rozdział CZŁOWIEK oraz ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE-ćwiczenia leksykalne. Rozumienie ze słuchu- zadania typu prawda/fałsz, dobieranie, test wyboru. Trening do egzaminu ustnego : rozmowa wstępne-przykładowe pytania.

Rozdział DOM i SZKOŁA ćwiczenia leksykalne. Rozumienie tekstów pisanych- zadania typu prawda/fałsz, dobieranie, test wyboru. Gramatyka: czasy. Wypowiedź pisemna: e-mail.

Rozdział PRACA ćwiczenia leksykalne. Rozumienie ze słuchu- zadania typu prawda/fałsz, dobieranie, test wyboru. Trening do egzaminu ustnego: rozmowy z odgrywaniem roli.

Rozdział ŻYWIENIE ćwiczenia leksykalne. Rozumienie ze słuchu- zadania typu prawda/fałsz, dobieranie, test wyboru .Wypowiedź pisemna: wiadomość na blogu z elementami opisu.

Rozdział ZAKUPY I USŁUGI ćwiczenia leksykalne. Rozumienie tekstów pisanych- zadania typu prawda/fałsz, dobieranie, test wyboru. Gramatyka: czasowniki modalne oraz zdania warunkowe.

Rozdział PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA ćwiczenia leksykalne. Rozumienie ze słuchu- zadania typu prawda/fałsz, dobieranie, test wyboru .Trening do egzaminu ustnego : opis obrazka i udzielanie odpowiedzi do obrazka.

Rozdział KULTURA  ćwiczenia leksykalne. Gramatyka: strona bierna. Wypowiedź pisemna: wiadomość na blogu z elementami relacjonowania.

Rozdział SPORT  ćwiczenia leksykalne Gramatyka: mowa zależna oraz pytania pośrednie. Trening do egzaminu ustnego: wypowiedź na podstawie materiału stymulującego oraz udzielanie odpowiedzi na pytania.

Rozdział NAUKA I TECHNIKA  ćwiczenia leksykalne. Gramatyka: przymiotniki i zdania przydawkowe. Wypowiedź pisemna: wiadomość na blogu z elementami uzasadnienia opinii.

Rozdział ŚWIAT PRZYRODY ćwiczenia leksykalne. Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Trening do egzaminu ustnego: wszystkie typy zadań.

 Liczba jednostek lekcyjnych kursu z języka angielskiego: 24 h.

Jednostka lekcyjna wynosi 45 minut.


strona główna |  nauka |  o liceum |  dla kandydatów |  praca |  faq |  kontakt |  mapa serwisu


Adres firmy i dane o działalności:
Liceum Zaoczne 80-350 Gdańsk ul. Chłopska 64 ( budynek szkoły podstawowej nr 60 )
tel. 58 558-25-12, tel. kom. 795 581 470, fax: 58-558-25-12, email: poczta@liceumzaoczne.pl